Reklamace - podmínky záruky

1) Na všechny datové nosiče je poskytována záruka daná platnými zákony ČR a sice 24 měsíců od data prodeje.

2) Nárok na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů je možné uplatnit pouze u datových nosičů (hardware) a to výhradně tehdy, pokud nebyla provedena registrace produktu na stránkách výrobce a zboží je v originálním nepoškozeném obalu.

3) Reklamace nosičů již zaregistrovaných produktů se děje výhradně dodáním náhradního nosiče / přehráním dat v přístroji bez vydání nového registračního čísla

4) Po instalaci mapového produktu do zákazníkem dodaného přístroje poskytujeme záruku na plnou funkčnost přístroje (pokud není na omezení funkčnosti v důsledku instalace upozorněno na detailní stránce produktu) po dobu 3 měsíců od doby instalace. Záruka platí výhradně na funkčnost zařízení, nikoliv na kvalitu a detailnost mapových podkladů.

5) Na neúplnost mapových podkladů nelze uplatňovat reklamaci vzhledem k tomu, že mapové podklady se nepřetržitě aktualizují a nikdy nelze konstatovat, že mapový produkt je v kompletním stavu. Aktualizace mapových podkladů jsou dodávány s verzí mapy, která odpovídá poslednímu vydání mapy dodané výrobci v den uvedení nosiče do výroby. Na mapových podkladech se mohou vyskytovat lokální chyby, které mohou způsobit nutnost odchýlení se od vizuálních i audio instrukcí poskytovaných přístrojem. Poskytovatelé dat provádějí neustálé regionální aktualizace stávajícího mapového díla dle svého interního plánu. Jakákoliv aktualizace v žádném případě nikdy nepokrývá celý rozsah map, týká se pouze oblastí, které  byly od posledního vydání opraveny nebo nově zaměřeny. Dovozce ani prodejce neručí za žádné termíny vydávání aktualizací ani lokální chyby mapových podkladů. Rovněž neručí za termíny zaměřování nových území a zakomponování do mapového díla. Podrobnost mapy a kvalitu dat má zákazník možnost ověřit před uskutečněním objednávky na vzorových přístrojích v aktualizačním centru.

6)Do přístroje je vždy instalována verze mapy, která byla v prodeji v době dokončení objednávky zákazníkem. Instalace mapy je vždy prováděna v souladu s licenčními podmínkami daného produktu. Nelze uplatňovat jakýkoliv nárok na dodatečné a bezplatné dodání novější verze mapy než verze, která byla zaznamenána do objednávky. A to ani v případě, že mapa byla vydána do 3 měsíců od data instalace objednané verze mapy do zařízení (pokud není u produktu řečeno jinak).

7) Před posláním přístroje do servisního centra je zákazník povinen vyčerpat veškeré možnosti technické podpory. Pro technickou podporu je možné využít bezplatné telefonní číslo 800 700 077. Zařízení nebo zboží doručené z objednávky může být do servisního centra odesláno pouze za předpokladu, že majiteli bylo přiděleno servisní číslo, které získal ze servisního střediska. V opačném případě, při zjištění, že se jedná o problém, který bylo možné vyřešit vzdáleně, je servisní centrum oprávněno vyúčtovat skutečné náklady spojené s opětovným zasláním přístroje zpět zákazníkovi.

V případě požadavku zákazníka na vyzvednutí přístroje SVOZOVOU službou sjednanou prodejcem, platí pro přepravní podmínky a přechod odpovědnosti za škodu níže uvedené odstavce:

ODPOVĚDNOST PRODEJCE ZA ŠKODU NA ZÁSILCE
1. Prodejce odpovídá zákazníkovi za škodu, kterou na přepravované zásilce způsobil. Prodejce odpovídá pouze za škodu skutečnou a nikoliv za jakoukoliv jinou složku škody, jako je například případný ušlý zisk. Prodejce odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na přepravované zásilce pouze do výše 50 000,- Kč bez DPH (slovy: padesát tisíc korun českých)
za jednu zásilku. Zákazník není povinen zásilku pojistit.
2. Zásilky do hodnoty 50 000,- Kč jsou pojištěny v rámci ceny za doručení.
3. Zákazník je povinen před započetím přepravy sdělit prodejci skutečnou hodnotu zásilky, pokud tato převyšuje 50 000,- Kč bez DPH, objednat si nebo zajistit její připojištění podle skutečné hodnoty zásilky. Pokud tak zákazník neučiní a tato skutečnost vyjde najevo, prodejce se ve 100 % zprostí odpovědnosti za škodu na přepravované zásilce.
4. Prodejce se zprostí odpovědnosti za škodu na přepravované zásilce v případě, že vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví zasílatelských služeb, nebo pokud bylo porušení jeho povinností způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
5) Při vrácení zboží do 14 dnů od data převzetí v žádném případě nezasílejte zásilku na dobírku. Zásilku doporučujeme pojistit na skutečnou cenu zboží.

6) V případě platného nároku na vrácení částky za zboží vrácené ve lhůtě 14 dnů od data převzetí zákazníkem, bude zákazníkovi vrácena finanční hotovost na jeho bankovní účet, po odečtení skutečných nákladů spojených s expedicí objednávky, ve lhůtě 7 dnů od data převzetí vráceného zboží.

7) V případě uznání vady zařízení/zboží zaslaného k reklamaci do servisního centra bude provedena oprava zařízení/výměna zboží v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 30-ti dnů od data obdržení vadného zařízení/zboží servisním centrem.

8) Při reklamaci zařízení, do kterého byl servisním centrem instalován mapový podklad, je nutné doložit kopii dokladu o koupi zařízení, pokud zařízení samotné je v záruce.


Pozn.: Přehrání firmware, nastavení přístroje, vyčištění RAM paměti (pamětí) a jiné úkony popsané v manuálu a na stránkách výrobce nejsou považovány za záruční opravu, ale jako uživatelský servisní zásah. Výrobce předpokládá, že tento zásah bude proveden uživatelem.NÁHRADA ŠKODY - ZÁPIS O ŠKODĚ, UPLATNĚNÍ NÁROKU
1. Zákazník je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky.
2. Zákazník je povinen zajistit, že si prodejce (přepravní společnost) při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevných a uvnitř obalu poznatelných částečných ztrátách zásilky, tato poškození, případně ztráty, oznámí
zasílateli. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned zákazníkem nebo příjemcem z pověření prodejce sepsán zápis o škodě, a to na prodejcem vyhotoveném formuláři (dále jen „zápis o škodě“), který má kurýr vždy k dispozici. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny prodejce.
3. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je prodejce, popřípadě jeho jménem příjemce zásilky povinen písemně oznámit zákazníkovi vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.
4. Zápis o škodě u skrytých poškození nebo částečných ztrát je zákazník , případně příjemce povinen zadat prostřednictvím internetového formuláře na www.intime.cz.
5. Zákazník je povinen umožnit prodejci, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně přesvědčil o rozsahu škody. Z těchto důvodů je zákazník povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu prodejce likvidována nebo přepravována na jiné místo.
U poškozených zásilek je prodejce, příjemce i odesílatel povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny prodejce.
6. Nárok na náhradu škody uplatňuje zákazník u prodejce písemně  bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky příjemcem, resp. od předpokládaného termínu doručení zásilky (v případě její ztráty), nejpozději však do deseti dnů. V opačném případě nárok na náhradu škody zaniká. Zápis o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody. K uplatnění nároku na náhradu škody je zákazník povinen přiložit zejména následující dokumenty, jinak nelze k jeho nároku přihlížet a nepovažuje se za včas a řádně uplatněný:
a. v případě poškození zásilky:
I. doklad o pořizovací ceně zásilky a jejím obsahu
II. posudek servisu či jiné osoby, která provedla opravu zásilky, pokud byla zásilka po škodní události
opravována, nebo vyžadují-li to okolnosti případu
III. průvodní doklad zásilky (faktura, dodací list)
IV. zápis o škodě
b. v případě ztráty zásilky:
I. čestné prohlášení příjemce zásilky, kde příjemce svým podpisem potvrdí, že mu příslušná zásilka nebyla doručena (čestné prohlášení musí obsahovat zejména identifikační údaje o příjemci, adresu doručení a číslo zásilky)
II. čestné prohlášení odesílatele, kde odesílatel svým podpisem potvrdí obsah zásilky včetně uvedení jehohodnoty, spolu s dokladem o pořizovací ceně zásilky
III. zápis o škodě
7. Při určení výše náhrady škody se vychází z obvyklé ceny v době poškození nebo z pořizovací ceny s přihlédnutím ke stáří věci, jejímu opotřebení či vadám. Nebude-li takto možné cenu určit, nebo se strany na výši ceny nedohodnou, bude cena věci
určena znaleckým posudkem zadaným zákazníkem a vypracovaným na náklady příkazce.
8. Zákazník je povinen se k uplatněnému nároku na náhradu škody vyjádřit nejpozději do 30 dnů od data jeho uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebyly dodány prodejci všechny podklady uvedené v předchozím odstavci. Stejně tak, jsou-li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení či jiného orgánu či instituce, neběží lhůta
pro vyřízení reklamace do té doby, než zasílatel takové podklady získá.
9. V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu zásilky je faktura v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou a platného ke dni převzetí zásilky k přepravě.
10. Za oprávněný nelze považovat nárok na náhradu škody týkající se částečné ztráty obsahu zásilky nebo poškození zásilky či její části, není-li oprávněnou osobou prokázáno poškození obalu zásilky a dále není-li toto uvedeno i v zápisu o škodě.
11. Nárok na náhradu škody není zákazník oprávněn započítat proti nároku prodejce na zaplacení odměny za poskytnuté služby.
12. V případě, že pohřešovaná zásilka, případně její část je nalezena, považuje se nárok zákazníka na náhradu škody na zásilce za uhrazený okamžikem, kdy zákazník nebo příjemce získá možnost se zásilkou nakládat. Byla-li zásilka nalezena zákazníkem nebo příjemcem, je o této skutečnosti zákazník povinen zasílatele písemně informovat. Pokud byla škoda nebo její část před nalezením zásilky zákazníkovi prodejcem uhrazena, je zákazník povinen tuto částku zasílateli vrátit, případně po dohodě s prodejcemobsah zásilky vydat.
13. V případě souhlasu zákazníka s nárokem na náhradu škody u poškozené zásilky a s úhradou celé hodnoty poškozeného zboží prodejcem je zákazník povinen odevzdat poškozené zboží, které bylo předmětem reklamace, prodejci . Zákazník je povinen předat poškozené zboží prodejci nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení souhlasu s nárokem.
14. Poruší-li zákazník některou svou povinnost uvedenou v tomto článku, zejména při uplatnění nároku na náhradu škody, má se za to, že škoda na zásilce, za kterou odpovídá prodejce, nevznikla.