Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky a ujednání
Elektronický obchod je vlastněn a provozován společností nebo jménem společnosti NAVISAT, s.r.o.(dále jen „společnost", případně „my" a odvozené tvary dle kontextu), která je prodejcem produktů nabízených v tomto elektronickém obchodu (dále jen „zboží"). Registrované údaje o naší společnosti naleznete v části „Kontaktní údaje". Smluvní strany komunikují elektronicky při nákupu v elektronickém obchodu, prostřednictvím e-mailu nebo vystavením na stránkách. Jako zákazník souhlasíte s tím, že tyto podmínky a ujednání, zveřejnění a další způsoby elektronické komunikace poskytované společností splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou povahu těchto sdělení. Tyto podmínky a ujednání se vztahují pouze na nákupy uskutečněné prostřednictvím tohoto elektronického obchodu. Na ostatní internetové webové stránky společnosti NAVISAT , s.r.o. se mohou vztahovat jiné podmínky a ujednání. Společnost NAVISAT, s.r.o. může kdykoliv změnit nebo upravit tyto podmínky a ujednání. Společnost NAVISAT, s.r.o. stanoví datum platnosti těchto podmínek a ujednání. Jakékoli změny podmínek a ujednání se budou vztahovat na objednávky uzavřené k datu jejich platnosti a dále. Před vystavením objednávky jste povinni se seznámit s podmínkami a ujednáními. VYSTAVENÍM OBJEDNÁVKY NA ZBOŽÍ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI A SOUHLASÍTE S TĚMITO PRODEJNÍMI PODMÍNKAMI.

Úvodní informace, účel a objekt smluvního vztahu

1. Tyto podmínky a ujednání se vztahují na všechny současné a budoucí obchodní styky související s dodáním a objednáním zboží.
2. Za uživatele se ve smyslu těchto podmínek a ujednání považují fyzické osoby, se kterými byl navázán obchodní vztah. Tyto osoby nesmí být komerční nebo nezávislé podnikatelské subjekty. Za prodejce se ve smyslu těchto podmínek a ujednání považují fyzické nebo právnické osoby, se kterými je uzavřen obchodní vztah a fungují jako komerční nebo nezávislé podnikatelské subjekty. Za zákazníky se ve smyslu těchto podmínek a ujednání považují uživatelé i prodejci.
3. Nákup zboží smí provádět uživatel starší 18 let.

Zpracování objednávky

1. Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je závaznou nabídkou zakoupení zboží uvedeného v objednávce a zároveň s tím, že se na objednávku vztahují tyto podmínky a ujednání.
2. Poté, co obdržíme vaši objednávku, potvrdíme příjem této objednávky („Přijetí objednávky") na zboží vystavené v tomto elektronickém obchodu. Vystavení Přijetí objednávky nepředstavuje závazné přijetí objednávky.
3. Vaše objednávka bude přijata nebo odmítnuta do dvou pracovních dnů od data podání objednávky. Přijetí objednávky bude potvrzeno písemně emailem(„Potvrzení objednávky"). Pokud nebudeme schopni zboží dodat do 15 dnů, budeme zákazníka informovat. V takovém případě může zákazník požádat o vrácení platby nebo vyčkat na dodání zboží.
4. Zboží dodáme do 7 pracovních dnů od data Potvrzení objednávky v závislosti na vybraném způsobu dodání. Pokud bude objednávka zamítnuta, namísto Potvrzení objednávky obdržíte e-mailovou zprávu.
5. Za dodání zboží ve smyslu tohoto internetového obchodu rozumíme provedení aktualizace mapového podkladu podle objednávky a odeslání na adresu uvedenou v objednávce nebo na zvolenou pobočku.

Ceny

1. Jako cena účtovaná za zboží se použije cena platná v době vystavení objednávky. Tato cena bude uvedena v Přijetí objednávky a v Potvrzení objednávky.
2. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH s výjimkou zvláštních případů, které jsou zmíněny v tomto elektronickém obchodu. Ceny za zboží v sobě nezahrnují cenu za dopravu. Celková cena se zobrazí až po vašem potvrzení objednávky v elektronickém obchodu.
3.  V případě, že bude skutečná cena vyšší než cena uváděná v elektronickém obchodu v důsledku nutnosti dodání datového nosiče, budeme vás informovat v Potvrzení objednávky o skutečné výši ceny. V tomto případě máte právo zrušit objednávku.

Platba

Platba bude provedena formou dobírky, platební kartou, v hotovosti na pobočce, převodem před dodáním zboží. V případě platby kartou v elektronickém obchodě při podání objednávky musíte poskytnout údaje platební karty. Platba z karty bude zaúčtována při odeslání objednaného zboží. Zboží nebude odesláno, dokud vydavatel platební karty nepovolí platbu touto kartou. Protože Potvrzení objednávky slouží jako faktura a doklad o koupi, tento dokument doporučujeme vytisknout pro budoucí použití.

Dostupnost zboží

1. Nemůžeme garantovat dostupnost jakéhokoli zboží nabízeného v našem elektronickém obchodu. Vyhrazujeme si proto právo bez jakýchkoli závazků nebo předchozího upozornění změnit, přestat dodávat nebo přestat vyrábět určité nabízené zboží. O dostupnosti objednaného zboží vás budeme informovat prostřednictvím Potvrzení objednávky nebo v e-mailu se zamítnutím objednávky.
2. Nabídka našeho zboží se může měnit. Vyhrazujeme si právo bez jakýchkoli závazků nebo předchozího upozornění provádět oprávněné technické změny, změny tvaru, barvy nebo hmotnosti nabízeného zboží. Tímto není ovlivněno vaše právo na zrušení objednávky.

Odpovědnost

1. Za dodání se považuje doručení zboží na adresu určenou zákazníkem, za následnou ztrátu nebo poškození je zodpovědný zákazník.  Společnost neúčtuje žádné clo u mezinárodních zásilek. V případě, že budou naúčtovány další cla na zboží během jeho doručení, není výše těchto částek určována ani sledována nebo není v zodpovědnosti společnosti. Přestože nepředpokládáme, že by se na objednané zboží měly vztahovat další poplatky, doporučujeme se informovat na místní poště nebo celním úřadě o dovozních daních nebo clech, které by se na objednávku mohly vztahovat. Za všechny přímé nebo nepřímé škody vzniklé následkem doručení zboží zákazníkovi nebo jiné třetí straně, mezi které patří například, nikoli však výhradně, ušlý zisk, náklady na prostoje, ztráta nebo zpoždění výroby, je zodpovědný zákazník.
2. Společnost nenese žádnou zodpovědnost za škody, které jdou nad rámec plateb přijatých společností.
3. Tyto podmínky a ujednání stanovují plný rozsah povinností a odpovědnosti společnosti ohledně dodání zboží. Neexistují žádné záruky, ujednání nebo podmínky, kterými by byla společnost vázána. Jakékoli záruky, ujednání nebo jiné podmínky týkající se transakce, které jsou odvozeny z předpisů nebo zákonů země, ve které zákazník zboží zakoupil (včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli předpokládaných podmínek týkajících se kvality, vhodnosti pro určitý účel, náležité péče a způsobilosti), jsou tímto vyloučeny v maximálním rozsahu daným zákonem. Společnost pak zvláště nenese zodpovědnost za zaručení vhodnosti zboží pro účely zákazníka.
4. Společnost nebude zodpovědná za nepřímé či následné ztráty z důvodu smlouvy, přečinu nebo jiného důvodu a jakýmkoli způsobem vznikající, ztráty příjmu, ušlý zisk, ztrátu obchodu, obchodní příležitosti, očekávaných úspor nebo dat, ať již byla taková ztráta předvídána či nikoli.
5. Žádným z ujednání v této části však nejsou ovlivněna vaše zákonná práva a žádné ujednání v těchto podmínkách a ujednáních se nesnaží vyloučit nebo omezit zodpovědnost, která není ze zákona vyloučena nebo omezena.

Popisné materiály

Veškeré technické údaje a popisné materiály poskytované společností nebo jejím jménem vztahující se na zboží, včetně jakýchkoli podmínek a specifikací kvality, je záměrem společnosti poskytovat co možná nejpřesnější.

Pozastavení nebo ukončení platnosti smlouvy
Pokud zákazník nerespektuje platné podmínky a ujednání nebo pokud se ocitne v prodlení s placením jakýchkoli závazků vůči společnosti, nebo pokud je zákazníkem nebo vůči zákazníkovi zahájeno úpadkové řízení, nucená správa nebo konkurz, má v takovém případě společnost kromě jiných práv a opravných prostředků právo pozastavit dodávky vyplývající z této smlouvy.

Záruky na produkty

1. Na zboží dodávané bez následné služby provedení aktualizace poskytujeme záruku dle platných zákonů ČR. Záruka se vždy a výhradně vztahuje na funkčnost a čitelnost datových nosičů, nikoliv na obsah dat.
2. Při provádění servisního zásahu, rozumí se aktualizace ovládacího SW zařízení, instalace mapových podkladů do zařízení apod. poskytujeme záruku na funkčnost zařízení v dřívější kvalitě po dobu 3 měsíců.
3. Pokud v průběhu instalace dojde ke zjištění, že v přístroji je nainstalován výrobcem neautorizovaný SW, vyhrazujeme si právo odmítnout provedení objednané služby, popřípadě nad rámec objednávky zpoplatnit uvedení přístroje do továrního stavu. O nutnosti provedení takového zásahu je vždy zákazník předem informován.
4. Pokud se domníváte, že máte nárok na poprodejní služby v rámci omezené záruky společnosti nebo na základě zákonných práv, obraťte se na naši podporu.

Nárok a licence na software

1. Společnost si zachovává plný zákonný nárok na zboží do doby, dokud neobdrží celou platbu za objednané zboží.
2. Pokud objednané zboží zahrnuje software, společnost poskytuje zákazníkovi nevýlučnou, nepřevoditelnou a nezrušitelnou licenci („Licenční smlouva s koncovým uživatelem") opravňující k používání přiloženého softwarového programu, který je instalován v zařízení nebo je obsažen na disku CD-ROM, DVD-ROM, paměťové kartě nebo jiném paměťovém médiu, a obsažených dat digitálních map („software"), pokud budou instalovány ve stejnou dobu pouze na jednom zařízení . Software je licencován společně se zbožím v souladu s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem, která je obsažena v balení produktu jako jeden integrovaný produkt. Jste tak oprávněni používat software pouze s jedním zařízením.
3. Aniž by byla omezena platnost výše uvedeného, kopírování nebo reprodukce softwaru kromě případů výslovně povolených v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem je výslovně zakázáno.
4. V případě, že aktualizovaná data nejsou výrobcem vydávána na datovém nosiči, jsou aktualizovaná data dodávána výhradně instalováním do jednoho odpovídajícího přístroje.

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis.
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu NAVISAT, s.r.o., Ocelářská 1018/3, 190 00 Praha 9. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře zde. 

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu nebo využije tohoto kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky na tel. čísle 281 924 350 . 

Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Kupující kontaktoval Prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (viz předchozí odstavec).


Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.

Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.


Různé

1. Žádné selhání společnosti při dbaní na přesné dodržování těchto podmínek a ustanovení ze strany zákazníka nepředstavuje zřeknutí se těchto podmínek a ustanovení a žádný způsob ukončení smlouvy neovlivňuje, neomezuje ani neruší práva společnosti.
2. V případě, že bude zjištěno, že některá z ustanovení těchto podmínek prodeje jsou neplatná nebo nevymahatelná, zůstane nadále zachována plná platnost ostatních podmínek.
3. Veškeré zboží je dodáváno za podmínky, že nebude jakýmkoli způsobem předváděno nebo zobrazováno na veřejnosti, v reklamě, na výstavě, veletrhu, v pořadu nebo vysílání kdekoli na světe bez povolení společnosti.
4. Společnost tímto upozorňuje, že jakékoli porušení těchto podmínek a ustanovení může mít za následek vypovězení smlouvy a zrušení licence nebo licencí ze strany společnosti a zákazník ponese zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené společnosti.

Dodání

1. Náklady na dodání nese zákazník. Informace o skutečné ceně za dopravu pro vaši objednávku naleznete v části náklady na dopravu.
2. Zboží je dodáváno prostřednictvím uvedených přepravních společností případně jej lze vyzvednout na zvolené pobočce. Zboží je možné dodat na adresu firmy nebo adresu bydliště.
3. Pokud za dodací adresu zvolíte adresu bydliště a nebudete k zastižení, přepravní společnost vás bude kontaktovat na poskytnutém telefonním čísle, v případě pošty vám nechá v poštovní schránce oznámení o tom, že si máte zásilku vyzvednout na místní poště.

4. Bez ohledu na způsob doručení má zákazník povinnost si pečlivě zkontrolovat přijaté zboží a v případě zjištění vady zboží se smí maximálně do 2 pracovních dnů po obdržení zboží bez možnosti odložení obrátit prostřednictvím e-mailu na prodejce ve věci reklamace kvality nebo počtu zboží. V takovém případě sjednáme převzetí produktů u zákazníka a v případě oprávněného nároku zařídíme opětovné dodání nebo refundaci. K výše uvedenému se vztahuje část Vrácení zboží dále v dokumentu. Společnost je pouze zodpovědná za opravu nebo náhradu zboží dle vlastního uvážení po doručení poškozeného zboží na adresu společnosti.
5. V případě nepřevzetí závazně objednaného zboží zákazníkem vzniká dodavateli právo na úhradu nákladů vzniklých s expedicí výrobku. Tyto náklady bude vymáhány po zákazníkovi soudní cestou.
6. Společnost podnikne veškeré přiměřené kroky k tomu, aby bylo zboží doručeno do 7 pracovních dnů. Datum doručení uvedené v Potvrzení objednávky je pouze odhad. Společnost nenese zodpovědnost za ztrátu nebo škody vzniklé zákazníkovi z důvodu prodlení dodání zboží s výjimkou hrubého opomenutí ze strany společnosti nebo jejích zástupců.

Kontrola exportu

Zákazník se zavazuje dodržovat všechny zákony, nařízení a příkazy Evropské unie a jejích členských států, které se vztahují na export, reexport, dopravu nebo prodej produktů („Vývozní zákony"). Zákazník se zavazuje (i), že nebude vyvážet zboží do žádné země, u které by to odporovalo jakýmkoli vývozním zákonům; a (ii) nebude vyvážet zboží do žádné země, u které je vyžadováno zvláštní povolení pro vývoz nebo jiný souhlas státních institucí bez předchozího zajištění všech potřebných licencí a povolení. Zákazník se zaručuje, že se nenachází v zemi, nejedná pod vlivem nebo není občanem nebo obyvatelem žádné země, do které je vývoz produktů zakázán jakýmikoli vývozními zákony.

Nepředvídatelné události

1. Společnost nenese zodpovědnost za prodlení nebo nedodržení závazků, které jsou způsobeny událostí vyšší moci, zpožděním dopravy, pracovními spory, požárem, povodní, válečným konfliktem, ať vyhlášeným či nikoli, nepředvídanými událostmi, státními nařízeními, neschopností získat potřebnou pracovní sílu, materiál, výrobní závody nebo energii nebo jiné příčiny, které nemůže společnost nebo její zaměstnanci nebo zástupci ovlivnit.
2. V takových případech může společnost zrušit nebo pozastavit celou objednávku nebo její část bez jakýchkoli závazků vůči zákazníkovi.

Právo na zrušení

1. Vzhledem k charakteru zboží internetového obchodu nelze uplatňovat možnost vrácení zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla provedena registrace licence produktu registraci vyžadující. Zákazník má vždy možnost před uskutečněním objednávky zjistit a na vzorových přístrojích provozovatele ověřit kvalitu a podrobnost poskytovaných digitálních dat.
2. Zákazník má právo na vrácení zboží včetně vyúčtovaných nákladů na dopravu do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu vždy v případě, že nebyla provedena registrace produktu na stránkách výrobce produktu.

Uživatel nemá právo vrátit zboží a nárokovat jeho refundaci v těchto případech:
a. software, jehož pečeť byla porušena zákazníkem;
b. licenční klíče od chvíle, kdy uživatel potvrdil nákup v elektronickém obchodu klepnutím na tlačítko Potvrzení objednávky; nebo
c. zboží, které bylo dodáno uživateli bezchybné a které bylo poškozeno uživatelem.

 

Vrácení zboží

1. Servisní středisko společnosti vám poskytne další pokyny týkající se vrácení zboží a přidělení čísla reklamace CN. Číslo reklamace je nutné získat emailem na internetové adrese: www.navisat.cz/servis vyplněním Formuláře o reklamaci.
2. Zboží není vracet v původním balení. Ke zboží však musíte přiložit veškeré příslušenství, uživatelské příručky a reklamní dárky, které jste obdrželi spolu se zbožím.
3. V případě, že zboží bylo pořízeno jako součást balíčku zboží, je nutné současně vrátit veškeré zboží obsažené v tomto balíčku.
4. Mějte na paměti, že máte zodpovědnost za zajištění bezpečného uskladnění zboží, které je ve vašem vlastnictví. Dbejte na náležitou péči o zboží a vraťte zboží ve stejném stavu, v jakém vám bylo doručeno.
5. Zabalte zboží náležitým způsobem a ujistěte se, že je na vnější straně a uvnitř balíku viditelně uvedeno číslo reklamace CN a číslo objednávky. Číslo objednávky se nachází na faktuře. V případě, že tato čísla nebudou jasně uvedena na vnější straně a uvnitř balíku, nemůže společnost garantovat řádné zpracování vráceného zboží.
6. K odeslání zboží zpět společnosti doporučujeme použít zásilkovou službu nabízející sledování zásilky a pojištění. Zákazník má možnost vyžádat u naší společnosti zajištění svozové služby, která zajistí svoz reklamovaného výrobku. V takovém případě je nutné tento požadavek uvést do reklamačního protokolu při žádosti o poskytnutí reklamačního čísla, zásilku zabalit odpovídajícím způsobem, označit číslem reklamace a vyčkat na svozovou službu. V případě, že od vás neobdržíme kompletní zboží, můžeme zařídit vyzvednutí zboží u vás, na vaše náklady.
7. V případě, že zákazník vrátí zboží, 1) k jehož vrácení není oprávněn, 2) které není v původním stavu, 3) je bez řádného obalu nebo s chybějícím obalem, 4) pokud v zásilce s vráceným zbožím chybí produkty, 5) pokud zákazník nezaplatí za doručení při zrušení objednávky nebo 6) při jiném nesplnění náležité péče při vrácení zboží si vyhrazujeme právo odmítnout vrácení zboží a odmítnout refundaci nebo právo účtovat zákazníkovi oprávněné opravy, doplnění zásob nebo jiné podobné přímé náklady, které společnost vynaložila v souvislosti s refundací těchto plateb (výše uvedené podléhá platným zákonům).
8. Při oprávněném vrácení zboží společnost refunduje zaplacenou cenu za zboží s odečtením poplatků, které musela společnosti vynaložit (viz výše) převodem na bankovní účet zákazníka.
9. Mějte na paměti, že společnost zpracuje pouze vrácené zboží zakoupené v tomto elektronickém obchodu. Pokud jste zakoupili zboží nebo jiné produkty společnosti, digitální obsah, software nebo aplikaci prostřednictvím jiného prodejního kanálu, například na jiných stránkách, od mobilního operátora nebo v maloobchodní prodejně nebo katalogu, postupujte podle pokynů pro vrácení zboží příslušného prodejce.

 V Praze 24.5.2018